jasnyciemny waskastandardszeroka malastandardduza

Служба трудова медицина София работи на най изгодни цени. Оценка на риска. Декларация по чл.15, измерване факторите на работната среда от Акредитиран орган за контрол и всички необходими документи за пред инспекция по труда.

Тел. 0888 002868;  e-mail: stm_eurobulmedic@abv.bg

ПДФ Печат Е-мейл

Комплект документи изготвяни от нас БЕЗПЛАТНО !!!

1.Оценка на риска
2.Изготвяне на декларация по чл.15
3.Декларация за трудова злополука – образец
4.Книга за начален инструктаж
5.Книга за инструктаж на работното място и периодичен и извънреден  инструктаж
6.Книга за отчитане на удълженото работно време
7.Книга за регистриране на движението на трудоустроените
8.Книга за регистриране на положения извънреден труд
9.Ревизионна книга за констатации и предписания на контролни органи по спазване на трудовото законодателство
10.Регистър за регистриране на трудовите злополуки.
11.Заповед за работно време;
12.Заповед координатор при пожар;
13.Заповед за медицинско свидетелство при постъпване на работа;
14.Заповед за провеждане на профилактични прегледи;
15.Заповед – място за оказване на първа помощ, аптечка;
16.Заповед – място за пушене;
17.Заповед – ЛПС;
18.Заповед за проверка на ръчно преносими ел. инструменти;
19.Заповед за определяне на длъжностно лице по безопасност и здраве
20.Заповед за определяне на видовете инструктаж
21.Заповед за лицата, които ще провеждат видовете инструктаж
22.Заповед лице, водещо регистъра на трудови злополуки.
23.Заповед за  прилагане на физиологичен режим на труд и почивка
24.Заповед за провеждане на изпит с новопостъпили
25.Заповед на основание чл.173, ал.1 от КТ - график за ползването на платен годишен отпуск на  работниците.
26.Заповед за въвеждане на непълно работно време.
27.Заповед за определяне на представители на работодателя в КУТ.
28.Заповед за установяване на сумирано изчисляване на работното време.
29. Заповед за утвърждаване на мерки за намаляване на риска.
30. Заповед за определяне на отговорно длъжностно лице пред контролните органи.
31.Заповед за проиграване на утвърдения план за действие при бедствия и аварий.
32.Заповед за определяне периодичност на проверка на зануляването, чрез измерване на импеданса на контура "фаза-защитен проводник", както и след основен ремонт на уредбите или при въвеждане на ново обурудване.
33.Заповед за извършване на обучение по безопасност и здраве при работа;
34.Заповед за лице, което да следи за водене и съхранение на досие за  изправнпостта на вентилационната система и да следи за спазване наредбата забраняваща тютюнопушенето.
35.Заповед за изключване на ел.захранването след работно време.
36.Организация за изграждане на Комитет/група по условия на труд - документи
37.Програма за провеждане на начален инструктаж и периодичен инструктаж
38.Програма за провеждане на инструктаж на работното място
39.Програма за провеждане обучение на Комитета/Групата по условия на труд
40.Програма за извършване на оценка на професионалния риск
41.Програма за намаляване или премахване на професионалния риск
42.Протокол за проверка на усвоените знания по БХТ и ППО
43.Протоколи за измерване параметрите на работната среда
44.Протоколи от измервания на електрооборудването
45.Инструкции по безопасна работа с машини и съоръжения /оборудване/
46.Правила/инструкции / за безопасни и здравословни условия на труд
47.Инструкция по електробезопасност и план програма за въвеждане на вътрешни правила за работа с ел. оборудване
48.Правила  за първа долекарска помощ
49.Правилник за вътрешния трудов ред
50.Знаци и сигнали по  безопасност  на труда и ППО
51.ПАБ-План за действие на личният състав при природни бедствия, пожари и  аварии.
52.Противопожарен режим
53.План за евакуация
54.Служебна бележка за проведен начален инструктаж – по образец
55.Длъжностни характеристики- допълненията на задълженията по здравословни и безопасни условия на труд
56.Дневник за контрол годността  на ръчните преносими електрически уреди и инструменти
57.Наличие на квалифициран електротехнически персонал за поддържане на електрооборудването.
58.Ежегодна преквалификация.
59.Списък за специалното облекло и лични предпазни средства.
60.Противопожарно досие в връзка с Наредба № 1-209 /22.11.2004г.
61.Досие за проверка на вентилационното оборудване съгласно чл.10 от
НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.
62.Изготвянв на медицинско заключение.
63.Организиране на периодични медицински прегледи.

Это точь-в-точь как на "Счастливо Ивушкин" поле сражения.

Тот самый, который подарил мисс Лу "автокредиты сравнить" крапчатую лошадь.

Да, "самые выгодные банковские вклады" продолжал я, я не остановлюсь ни "Исцеление молитвой и Божиими травами" перед чем.

Он знал, что Колхаун отправился на поиски "Ласковые песенки" всадника без головы, надеясь, "Английский в наушниках Поговорим о том о сем… Английский реальных жизненных ситуаций" что на этот раз сможет его догнать.

Вы справедливо изволили "Пятый квадрат" заметить,-ответил пан Паливец,-висел когда-то.

За его "вклад победа" пределами десяток построек незатейливой архитектуры, обыкновенные хижины-хакале "Путешествие" с плетеными, обмазанными "Охотничьи истории" глиной стенами; самая большая из них казарма.

Цена упала до предела, "статистика ростовской области" а Титановый картель, поставивший Бартельса во главе эксклюзивной торговой "Icq для symbian скачать" комиссии, о чем он "скачать аудиокнига сказка про пиратов разбойников гоблинов" теперь горько сожалел, требовал сделать хоть что-то.

с негромким смешком "игровой автомат тетрис" поинтересовался Ли Пяо, когда мы оказались у лестницы, ведущей к парадному входу.

Старайтесь помнить, "Феи. Тайна зимнего леса. Мои любимые сказки" что вы человек, а не "толстой детство отрочество юность краткое содержание" акула.

Словно это был этап плановой работы "время скачать фильм" реактора.

Старик зафиксировал ее внимание, а затем медленно поднял посох к своему "осторожно обезьянки скачать бесплатно" лицу.

5 Дальше мой путь "скачать мини опера для китайских телефонов" лежит с леди Винтой и двумя служителями Дома Бейля, мой "школа фильм скачать" бок все еще саднит от удара о рукоять меча.

 
Designed by Templatka.pl